31 Aug 2013

நிலா நிலா...

நிலா நிலா...


தொலைதுர நிலவாய் நீ...!
தொட்டுவிட துடிக்கின்றேன் நான்...!!


எரிக்காமல் என்னை
அணைத்து விடு...!


சிரிப்பாலே சின்ன
வெளிச்சம் கொடு...!!

 
----அனீஷ் ஜெ...